Aleksandar Garbin – Vukosav Ilić & Area neutra

rad1-1

Aleksandar Garbin, Area Neutra, 2001.

Photo by Robert Sošić

Vukoslav Ilić, 2013.

Temi krijumčarenja, Aleksandar Garbin doskočio je izlažući platno naivca Vukosava Ilića kojeg je zatekao na hrpi za otpad tijekom posthumnog pospremanja ateljea Vilka Šeferova (Mostar 1895. – Zagreb 1974.) u Rovinju.

Izlaganje tuđeg rada možemo sagledati s više strana: kao gestu gostoprimstva, uzevši u obzir da autor svoje mjesto na izložbi ustupa drugome, ali i kao način da se djelo koje s temom i mjestom nema nikakvih poveznica, prokrijumčari u muzej. Tuđi identitet Garbin prisvaja tek prividno, koristeći temu šverca kao priliku za smicalicu: izlaže tuđe djelo, ali se ne odriče autorstva, smatrajući da je njegov rad obojana podloga zida na koju je slika smještena.

Aleksandar Garbin approached the issue of smuggling by displaying a canvas made by the naive artist Vukosav Ilić, which he found on a dump pile during the posthumous cleaning of Vilko Šeferov’s (Mostar, 1895 – Zagreb, 1974) studio in Rovinj.
Exhibiting another man’s work can be taken as both a gesture of hospitality, since the author, in fact, concedes his place in the exhibition to someone else, and as the manner of smuggling a work whose theme and location are in no apparent connection with the museum. Garbin appropriates another man’s identity only seemingly, using the topic of smuggling as a chance to pull a trick: he exhibits another man’s work, but does not renounce authorship, considering his work to be the painted wall background the painting is hung on.

Area neutra, 2001.

U obliku slučajne mrlje koja nam se usput zna dogoditi pri rukovanju papirima ili knjigom, autor na zemljopisnu kartu svijeta smješta novi teritorij, fiktivnu državu-otok Area. Oponašajući kartografski način ucrtavanja, postupak poduzima kao jedva vidljivu akciju, nasumice, bez interesa za teritorijalnost, zauzimajući se za likovna rješenja vlastitih asocijacija i razmišljanja: mrlja ga asocira na teritorij i obrnuto, teritorij na mrlju. Interesno polje Aleksandra Garbina kreće se unutar dinamičkog sustava u kojem živimo, promatranjem promjena uslijed djelovanja fizikalnih zakonitosti, od kojih se voli odmicati, suprotstavljajući prirodnu nužnost slobodnoj volji (čovjeka, umjetnika).

Prema riječima autora, Area neutra je svako mjesto gdje se odvija radnja, akcija (pomicanjem predmeta s jednog na drugo mjesto oslobađa se i zauzima površina koju to tijelo fizički posjeduje). Stoga je i svaka granica, linija razgraničenja, ničija zemlja, rizomi teritorija povremeno Area neutra.

In the form of an accidental spot that can sometimes happen when we touch a piece of paper or a book, the author places a new territory on a map of the world, a fictional island state Area. By imitating cartographic drawing, he conducts this procedure as a barely visible action, randomly, without an interest in territoriality, advocating the visual solutions of his own associations and ideas: the spot reminds him of a territory and the other way around – a territory reminds him of a spot.
Aleksandar Garbin’s field of interest moves within a dynamic system we live in, observing the changes caused by the laws of physics, the ones he likes to detach from, confronting natural necessity and free will (of a man or artist).

In his own words, Area neutra is every place where action takes place (by moving an object from one place to another we liberate and occupy a surface this object physically possesses). Therefore, every boundary, borderline, no man’s land, rhizomes of territory sometimes act as Area neutra.


eulogo  “With the support of the Culture Programme of the European Union”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: